Tomáš Hanuš - Arni Archery

Bezpečnostní pravidla a podmínky pro střelbu z luku

 • Pozor na dopadovou plochu šípu, terčovnice musí být umístěna vždy v bezpečném prostoru, odkud se šíp nemůže odrazit jiným směrem (pozor zejména na různé plechové povrchy, okapy apod.), např. probodnutý nafukovací bazén je pak tou nejmenší škodou, který může šíp způsobit.
 • Uvědomme si, že např. při nátahové síle luku 50 lb (hodnota je uváděna v librách - lb), může činit výletová rychlost šípu cca 200 km/hod.
 • Střílet z luku smí jen osoba zdravotně a psychicky způsobilá. Náročnost střelby z luku se plně vyrovná náročnosti střelby z palných zbraní.
 • Lukem se nesmí vystřelit nikdy nahoru, do vzduchu, kinetická energie neovladatelného šípu při návratu na zem, může vážně zranit nebo i zabít. Vždy se míří jen na terč.
 • Střelbu je nutno přerušit kdykoli si nejsme jisti správnou funkcí luku, šípů, bezpečností střelby (např. pokud se náhle objeví v prostoru střelby, na střelnici apod. osoby nebo zvířata, které bychom mohli ohrozit).
 • Při střelbě nesmí být nikdo před střelcem, pouze za ním.
 • Šíp se zakládá do tětivy výhradně až na místě, odkud je provádět výstřel, vždy směrem k terči.
 • V případě použití nevhodných šípů a tětivy může luk prasknout. Je nezbytné poradit se o vhodných šípech pro daný luk s výrobcem a zejména znát sílu luku.
 • Šípy je nezbytné transportovat např. v autě a nosit v toulci z důvodu možného ublížení ostrými hroty (sportovní 3D hroty nevyjímaje).
 • Je vhodné používat polyuretanové terčovnice, které zachytí energii šípu, existují však i další možnosti. Je vhodné poradit se o terčovnici s prodejci lukostřeleckého vybavení, s osobami, které se věnují lukostřelbě v klubech, oficiálních asociacích apod. K zachycení energie šípu je vhodné za terčovnici umístit kevlarovou síť, příp. střílet proti travnatému svahu.
 • Luk, i ten nejslabší, se může stát v nepovolaných rukou (např. dětí, střílejících bez dohledu dospělých) zbraní. Pamatujme na to.
 • U osob mladších 15 let musí být při střelbě přítomna náležitě poučená osoba, odpovědná za bezpečnost střelby, starší 18-ti let.
 • Pozor při střelbě na různé vzdálenosti, je nezbytné začít se střelbou na kratší vzdálenosti (např. do 10 m) a tuto vzdálenost postupně zvětšovat. Zcela jinak se vystřelený šíp chová při střelbě ze svahu a naopak, při střelbě do svahu. Je vhodné, zejména zpočátku, provádět trénink na lukostřeleckých střelnicích příp. pod dohledem osob, které mají se střelbou zkušenosti.
 • Šípy z terčovnice je nezbytné vytahovat opatrně, někdy uváznou hluboko a je obtížné je vytáhnout – nikdo nesmí stát za vámi (množnost poranění oka apod.).
 • Je zakázáno zakoupený luk jakkoli upravovat a to nejen z důvodu ztráty záruky ale zejména z bezpečnostních důvodů. Případné úpravy je možné provádět výhradně se souhlasem výrobce, případně prostřednictvím tohoto výrobce luků.
 • Šípy je zakázáno osazovat hroty využitelnými k lovu.
 • Střelba z luku pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je nepřípustná.
 • Tětivu na luk napínejte dle pokynů výrobce, zejména zpočátku vám může mírná torze luku při napínání, a z ní plynoucí sklouznutí tětivy z tipsů (zúžených konců ramen se zářezy, na které se navléká tětiva), ublížit. Dochází pak také k obvykle neopravitelnému poškození oček tětivy.
 • Ke sklouznutí tětivy z tipsů může také dojít, zejména u kratších luků, při nesprávném nátahu – mimo osu šípu a luku.
 • Nenechávejte luk v uzavřeném vozidle na slunci, vysoká teplota může luk nenávratně poškodit, což se může projevit i při střelbě prasknutím luku...
 • Luk po střelbě vždy překontrolujte, vysušte a vypněte tětivu.
 • Nikdy nevypouštějte tětivu napnutého luku naprázdno – bez šípu. Může dojít k prasknutí luku.

Řiďte se při střelbě zdravým rozumem. Mějte k střelbě z luku úctu.
Když ovládnete sebe, ovládnete i luk a jeho sílu.